Ångerrätt

Du har rätt att frånträda anmälan till kurs utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter att anmälan till utbildning inkommit till Louise Rudberg Consulting. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda anmälan (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerrätten förutsätter oförbrukad tjänst eller vara. Om tjänst eller vara är förbrukad så dras kostnaden för denna del ifrån eventuell retur av erlagd betalning. Om vara, exempelvis kursmaterial, erhållits per post behöver detta kursmaterial vid nyttjande av ångerrätt returneras per post i tillbaka till Louise Rudberg Consulting i oförbrukat skick.

Avbokningsvillkor

Digitalt

Erlagd kursavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av aktuell distansutbildning ej är möjlig inom en period av 1 år. Bedöms förmågan att fullgöra aktuell utbildning uppstå inom en period av 1 år skjuts slutdatumet för distansutbildningen upp i samråd med deltagaren.

Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Livestreaming

Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej förutom vid läkarintyg om att fullgörande av utbildningen ej är möjlig för aktuell utbildningsomgång. Därutöver gäller följande villkor:

Avbokning senast 1 månad före kursstart

När avbokning av utbildning är Louise Rudberg Consulting tillhanda senast 1 månad före kursstart kan avgiften nyttjas för samma person till annan hel kurs – om sådan erbjuds – med start inom 6 månader från datumet för erlagd avgift. Uppskjutet nyttjande kan endast begäras en gång per inbetald avgift.

Avbokning närmare än 1 månad före kursstart

När avbokningen är Louise Rudberg Consulting tillhanda närmare än 1 månad före kursstart kan erlagd avgift ej nyttjas till annan hel kurs.

Avbokning före kursstart efter att full kursavgift erlagts

När avbokningen är Louise Rudberg Consulting tillhanda efter att full kursavgift har erlagts krävs läkarintyg för att såväl anmälningsavgift (i förekommande fall) som resterande kursavgift ska återbetalas. Läkarintyget ska bekräfta att fullgörande av aktuell kursomgång ej är möjlig. Hela kursavgiften kan dock nyttjas för samma person till annan omgång under kommande 12 månader från datumet för fullt erlagd kursavgift. Observera eventuella förändringar i kursavgifter och studievillkor mellan olika omgångar, vilket påverkar dina betal- och studievillkor. 

Övrigt

Har du påbörjat, men ej kan fullfölja utbildningen sker ingen återbetalning av kursavgiften, men du får möjlighet att fullfölja utbildningen vid ett tillfälle som startar inom 6-12 månader från ursprungligt startdatum. Observera eventuella förändringar i kursavgifter och studievillkor mellan olika omgångar, vilket påverkar dina betal- och studievillkor. 

Louise Rudberg Consulting förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare, eller på grund av anledning som Louise Rudberg Consulting ej råder över. Vid dessa fall återbetalas erlagd kursavgift.

Vid tvist följer vi i samtliga fall rekommendation från allmänna reklamationsnämnden, ARN.